(detali)

Priedai

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Opozicija kritikuoja – traukinys važiuoja

2016 m. rugpjūčio 30 d.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį po mė­ne­sio per­trau­kos įvy­ko ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo vi­si ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai. Bu­vo svars­to­mi biu­dže­to, pa­tal­pų nuo­mos, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro pa­rei­gy­bių bei ki­ti klau­si­mai. Kaip vi­suo­met – su opo­zi­ci­jos pa­ma­tuo­ta ir ne­pa­ma­tuo­ta kri­ti­ka.Tra­di­ci­ja tam­pa ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį pra­dė­ti šven­ti­ne gai­da. Šį kar­tą me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas pa­svei­ki­no ra­jo­no Ta­ry­bos na­rę Do­mi­ny­ką Tri­bie­nę su duk­re­lės Au­gus­tės...

Esu biržietisDaugiau

Va­žiuo­jant pa­lei Ne­mu­nė­lį me­di­nės nuo­ro­dos vis kvie­čia ap­lan­ky­ti šio kraš­to įžy­my­bes: San­da­riš­kių ąžuo­lą, do­lo­mi­to...

Eval­das tu­rė­jo sva­jo­nę, kad jo su­rink­ti ar­cheo­lo­gi­niai ra­di­niai bū­tų pri­sta­ty­ti Bir­žų mu­zie­ju­je mies­te­lio...

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Begonijų šešėlyje

Aktualijos
2016 m. rugpjūčio 30 d.
Šu­kio­nie­tė Auš­ra Bu­tė­nie­nė die­vi­na be­go­ni­jas. O be­go­ni­jos my­li sa­vo šei­mi­nin­kę. Ke­ki­nės, svy­ran­čios, vi­sa­džy­dės... Žie­dų at­spal­viais – skir­tin­gos. Žai­ža­ruos iki pir­mo­jo snie­go.Auš­ra pri­si­me­na, kaip į iš­puo­se­lė­tą pa­vyz­di­nę so­dy­bą at­ke­lia­vo pir­ma­sis be­go­ni­jos ke­ras. Jos, ke­lios šu­kio­nie­tės bi­čiu­lės ūki­nin­kės, mėgs­ta nuo sa­vo vy­rų kar­tą per mė­ne­sį pa­bėg­ti ir pa­si­laks­ty­ti po Pa­ne­vė­žį. Lan­ko kny­gy­ną, pre­ky­bos cent­rus, pa­ro­das. Mo­te­rų ke­lio­nė vi­suo­met bai­gia­si at­rak­ci­ja „Iš­gel­bėk drau­gą“...

Obuolių laidotuvės

2016 m. rugpjūčio 26 d.
Kai ku­riuo­se kai­muo­se obe­lų ša­kos lūž­ta nuo der­liaus. Su­pir­kė­jai ne­si­ro­do. Kur obuo­lius dė­ti? Žmo­nės obuo­lius do­va­no­ja kai­my­nams, ver­čia į kom­pos­tą ar­ba kaip mėš­lą kra­to ant dir­vos. Ūki­nin­kas apars.Kra­tiš­kie­tė Ona Gri­ga­liū­nie­nė „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo: kai­my­nai tei­rau­ja­si, ar šie­met neat­va­žiuos su­pir­kė­jai. Dau­ge­lį me­tų žmo­nės iš sa­vo so­dų obuo­lius rink­da­vę į mai­šus ir dvi­ra­čiu, ka­ru­čiais, au­to­mo­bi­liu vež­da­vę į Gri­ga­liū­nų kie­mą. Kie­mas erd­vus, pla­tus, sunk­ve­ži­miui pa­to­gu...

Lietus bėdos pridarė ir ekologiniuose ūkiuose

Aktualijos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį do­mė­jo­mės, ko­kia pa­dė­tis šiuo me­tu yra ūkiuo­se, ku­riuo­se bir­žie­čiai au­gi­na eko­lo­gi­nes dar­žo­ves.Arū­nas Gied­ri­kas:
– Liūd­nas vaiz­das. Di­džiau­sia pro­ble­ma – lie­tūs. Ža­lu­my­ni­nes dar­žo­ves iš­plau­na, iš­dau­žo – ta­da vėl sė­jam, so­di­nam... So­di­na­me anks­ty­vą­sias bul­ves, at­spa­rias ma­rui veis­les. Jos su­bręs­ta iki pra­si­de­dant ma­rui. Bet kas iš to: jų nu­kas­ti ne­ga­li­me, bul­via­ka­sė neį­va­žiuo­ja į šla­pią dir­vą. Po­mi­do­rai lau­ke ne­si­rpo ne­si­rpo, o da­bar – vi­si iš­kart...

Iš bažnyčios bokšto (1)

2016 m. rugpjūčio 23 d.
Praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos su­reng­to­se ar­chi­tek­tų kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se „Bir­žų vie­šų­jų erd­vių vi­zi­ja“ bu­vo už­si­min­ta apie ga­li­my­bę į mies­to pa­no­ra­mą pa­žvelg­ti iš aukš­čiau­sio Bir­žų mies­to sta­ti­nio – Bir­žų evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios bokš­to. Vil­tys pil­do­si.„Bir­žie­čių žo­džiui“ prieš mies­to šven­tę Bir­žų se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas pra­si­ta­rė: Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios kle­bo­nas Ri­mas Mi­ka­laus­kas ėmė­si pir­mų­jų dar­bų. Šią sa­vai­tę su­lau­kė­me ži­nios: dar­bai...

Mažaūgę Angelę praaugo jos problemos

Aktualijos
2016 m. rugpjūčio 19 d.
Prieš ke­lio­li­ka me­tų „Bir­žie­čių žo­dis“ sa­vo skai­ty­to­jams pri­sta­tė op­ti­mis­tę smil­gie­tę An­ge­lę Bal­čiū­nai­tę. Lie­tu­vos ma­žaū­gių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tę, orien­ta­ci­nio spor­to en­tu­zias­tę, mez­gė­ją, siu­vė­ją... Šian­dien An­ge­lės kaip ne­bū­ta. Bir­žų mies­to gat­vė­se ma­žaū­gės jau pa­si­gen­da­me.Ke­lią į An­ge­lės so­dy­bą „Bir­žie­čių žo­dis“ dar pri­si­me­na. Nuo pa­grin­di­nės Smil­gių gat­vės ke­liu­kas kryp­te­li į šo­ną. Gat­vė jau tu­ri sa­vo var­dą. Sau­lė­ly­džio gat­vė. An­ge­lės so­dy­bo­je raus­ta šer­mukš­niai. Tvar­kin­gas kie­mas...

Gyvūnų prieglauda: už ir prieš

Aktualijos
2016 m. rugpjūčio 19 d.
„Bir­žie­čių žo­dis“ su­lau­kė skam­bu­čio: Ast­ra­ve ku­ria­si gy­vū­nų prie­glau­da. Ar tei­sė­tai? Val­di­nin­kai ir at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos kliū­čių neįž­vel­gia, pri­va­čią ini­cia­ty­vą svei­ki­na.Iš Vil­niaus į Ast­ra­vą pas ar­ti­muo­sius pa­vie­šė­ti at­vy­ku­si mo­te­ris pa­si­pik­ti­no, jog gy­vū­nų prie­glau­da ku­ria­ma re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je, ša­lia Ast­ra­vo sen­ka­pio, neat­sik­lau­sus ne­to­lie­se gy­ve­nan­čių žmo­nių. Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, jog šio­je vie­to­je to­kiai įstai­gai – ne vie­ta. Anot...

Prisimename dekaną kun. Bronių Strazdą

Aktualijos
2016 m. rugpjūčio 19 d.
Lyg šil­ki­nio šal­ti­nio mal­da,
Kar­tais skau­džios lyg aša­ros by­ra
Lyg ne­bū­tų sun­kiau nie­ka­da.
Kar­tais va­lan­dos bė­ga lyg upės
Ir iš džiaugs­mo ne­tel­pa kran­tuos,
Kar­tais ieš­kai lyg ver­gas su­klu­pęs, –
Nors vie­nos, nors vie­nos va­lan­dos...
Ber­nar­das Braz­džio­nis
To­kios gra­žios va­lan­dė­lės, ku­rias no­rė­tų­si su­stab­dy­ti, at­plau­kia pri­si­mi­ni­mais iš vai­kys­tės, jau­nys­tės ir tų gra­žių die­nų, ka­da kė­lė­me spar­nus į gy­ve­ni­mo skry­dį. Man ro­dos, taip yra kiek­vie­nam...

Dienos populiariausi