(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Priedai

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Aukštalipių tango ant katilinės kamino

2016 m. spalio 21 d.
„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jas, prieš sa­vai­tę pa­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją, pa­siun­tė su­si­tik­ti su ru­fe­riais, aukš­čio ne­bi­jan­čiais aukš­ta­li­piais vy­rais, ku­rie griau­na ka­ti­li­nės dūmt­rau­kį. „Žiū­riu iš ry­to pro lan­gą į šiuos drą­sius vy­rus ir man šiur­pu­liu­kai per nu­ga­rą bė­gio­ja. O jiems, ma­tyt, nie­ko. Die­nų die­nom dar­buo­ja­si. Iš to­lo žiū­rint tar­si tan­go ant ka­mi­no šok­tų. Pa­kal­bin­ki­te juos“, – siū­lė Ro­tu­šės gat­vės dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jas. Išs­ku­bė­jo­me į pa­si­ma­ty­mą su aukš­ta­li­piais. Mū­sų pa­šne­ko­vas – bend­ro­vės...

Kur sukas barsukas

2016 m. spalio 21 d.
Po Kra­tiš­kių gy­ven­vie­tės so­dy­bas, ga­nyk­las šmi­ri­nė­ja bar­su­kai. Knai­sio­ja pie­vą, ža­lią ve­ją. Nuo su­te­mos li­gi auš­ros. Mais­to ieš­ko. Tun­ka. Žie­mos mie­gui ruo­šia­si. Vie­ti­nis gam­tos my­lė­to­jas Vid­man­tas Aukš­ti­kal­nis įsi­ti­ki­nęs: bar­su­kus iš miš­ko prie žmo­nių at­vi­lio­jo kur­miai, bar­su­kų ska­nės­tas. Kra­tiš­kiuo­se kur­miai po že­me knibž­dė­te knibž­da, pi­lis sta­to.Prieš ke­lias sa­vai­tes kra­tiš­kie­tė Ste­fa­ni­ja Ne­ve­rie­nė išė­ju­si į kie­mą nu­stė­ro. Ža­lia ve­ja prie pat na­mo du­rų, prie šu­li­nio iš­knai­sio­ta. Pa­ma­nė: šer­nų...

Esu biržietisDaugiau

Va­lei atė­jo svai­gi­nan­tis jos pri­pa­ži­ni­mo, įver­ti­ni­mo ir dė­me­sio me­tas. Jau­na, ele­gan­tiš­ka, ža­via...

Vai­kų me­no ga­le­ri­jo­je (Ro­tu­šės g. 10, III a.) ati­da­ry­ta Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus...

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Atsargiai! Pėsčiųjų ir dviračių takas

Aktualijos
2016 m. spalio 18 d.
Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ko me­di­nė da­lis neat­lai­ko drėg­mės ban­dy­mų. Ant ne­ly­gios dan­gos su­si­ža­lo­ja žmo­nės. Val­di­nin­kai pro­ble­mos čia neį­žiū­ri. Gal eu­ro­pi­niam ta­kui rei­kia Briu­se­lio prie­žiū­ros?Prieš tris sa­vai­tes bir­žie­tė An­ge­lė (var­das pa­keis­tas), no­rė­da­ma sa­vo sve­čiams pa­ro­dy­ti, koks gra­žus Bir­žų mies­tas, nu­si­ve­dė juos pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku prie eže­ro. Ir la­bai pa­si­gai­lė­jo. Te­be­si­gai­li iki šiol. Ne su aukš­ta­kul­niais ėjo po­nia An­ge­lė, o su pa­pras­tais, pa­to­giais ba­te­liais. Bet...

Katilinės rekonstrukcija išvaikė gimnazistus

Aktualijos
2016 m. spalio 18 d.
Užt­ru­ko Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jos ka­ti­li­nės re­konst­ruk­ci­ja. Pa­tal­po­se šal­ta. Tem­pe­ra­tū­ra ne­bea­ti­tin­ka hi­gie­nos nor­mų. Moks­lei­viams nuo spa­lio 13 die­nos – ru­dens ato­sto­gos.Gim­na­zi­ja kaip iš­mi­ru­si. Vi­dur­die­nį kie­mas tuš­čias. Gal moks­lei­vius iš­gul­dė gri­po epi­de­mi­ja? Ne, ne... Gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Lai­mu­tis Štir­vy­das su­sku­bo vi­ru­sams už­bėg­ti sker­sai ke­lio. Gim­na­zi­jo­je už­si­tę­sė ka­ti­li­nės re­konst­ruk­ci­ja. Pa­tal­po­se tem­pe­ra­tū­ra...

Jurginų suviliota

Aktualijos
2016 m. spalio 14 d.
Kra­tiš­kie­tė mo­ky­to­ja Ge­no­vai­tė La­pins­kie­nė pri­si­jau­ki­no 100 jur­gi­nų rū­šių. Nu­my­lė­ti­niai jau pa­var­gę. Bars­to že­mėn vi­są gro­žį. Ge­no­vai­tei bus dar­by­me­tis. Ir eg­za­mi­nas. Kad tik vi­si šak­nia­gum­biai per­žie­mo­tų...Tols­tan­čio ru­dens spal­vin­go­je bry­dė­je Ge­no­vai­tės jur­gi­nai lyg ži­bu­riai. Nuo jud­rios Kra­tiš­kių gy­ven­vie­tės gat­vės su­bė­gę į pa­tį ak­li­gat­vį. Tar­si slaps­ty­tų­si nuo žmo­nių akių. Tik La­pins­kie­nės ar­ti­miau­siai kai­my­nei Bro­nis­la­vai jur­gi­nų pul­kas prieš pat lan­gus.
Iš pir­mo...

Seimo rinkimų pralaimėtojų nuoskaudos ir mintys apie politinę karjerą

Aktualijos
2016 m. spalio 14 d.
Bai­gė­si rin­ki­mų į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą pir­ma­sis tu­ras. Vie­ną Sei­mo na­rį jau tu­ri­me – su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­še į Sei­mą pa­te­ko Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius. Vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ant­ra­ja­me tu­re kau­sis to pa­ties są­ra­šo at­sto­vas Aud­rys Ši­mas ir so­cial­de­mok­ra­tas, šios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys Alek­sand­ras Zel­ti­nis. Ki­ti kan­di­da­tai vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je li­ko už bor­to. Pra­lai­mė­to­jų tei­ra­vo­mės, ko­kios prie­žas­tys lė­mė pra­lai­mė­ji­mą ir...

Savivaldybė dėl šilumos kainų pastabų neturėjo?

Aktualijos
2016 m. spalio 11 d.
Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos pa­teik­to­je kai­nų len­te­lė­je Bir­žai – bran­giau­siai už ši­lu­mos ener­gi­ją mo­kan­tis ra­jo­nas Lie­tu­vo­je (rug­sė­jo 1 d. duo­me­nys). Ki­lo­vat­va­lan­dė ši­lu­mos ener­gi­jos mū­sų ra­jo­ne kai­nuo­ja 8,86 cen­to. Pi­giau­siai už ši­lu­mą mo­kan­čią Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bę (3,85 cen­to) len­kia­me be­veik tris kar­tus. Tad po­li­ti­kų pa­ža­dai ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną iš­si­sklai­dė kar­tu su at­ša­lu­siu oru. Apie bran­gią ši­lu­mą tei­ra­vo­mės bend­ro­vės „Li­tes­ko“...

Po Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro stogu

Aktualijos
2016 m. spalio 11 d.
Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įsteig­ta biu­dže­ti­nė įstai­ga – Kir­do­nių uni­ver­sa­lus dau­gia­funk­cis cent­ras – jau tu­ri di­rek­to­rę, dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vą. Ir vie­tos bend­ruo­me­nei tei­kia švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nes pa­slau­gas. „Bir­žie­čių žo­dis“ se­ka pir­mai­siais šio cent­ro žings­niais.Kir­do­nių kai­mas, jo apy­lin­kės gar­sios įžy­miais žmo­nė­mis, jų dar­bais. Kir­do­nis gar­si­no me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai. Ar­mo­ni­ka čia skam­bė­jo ne šiaip sau. Ona La­dy­gie­nė ir jos kai­my­nas Al­bi­nas Gri­ga­liū­nas ne kar­tą...

Renovacija šiandien ir naujos kvotos kitiems metams

Aktualijos
2016 m. spalio 7 d.
At­ša­lus orui, pra­si­dė­jo re­no­va­ci­jos dar­bai še­šiuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, pla­nuo­ja­ma ir sep­tin­to dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ja. Žmo­nės pik­ti­na­si: ko­dėl ran­go­vai dar­bų ne­pra­dė­jo va­sa­rą ir bai­mi­na­si, kad ga­li tek­ti šal­ti pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui. Apie re­no­va­ci­jos ei­gą ir atei­ties pla­nus kal­bė­jo­me su re­no­va­ci­jos dar­bus ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės „Bir­žų ši­lu­mos tink­lai“ va­do­vu Iva­nu Do­lo­šic­kiu.Kiek mū­sų mies­te yra re­no­vuo­tų na­mų ir kiek iš jų jau gau­na są­skai­tas už...

Visi straipsniai