(detali)

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Lebeniškių kaimo atžalos

2016 m. liepos 22 d.
Se­no­ji le­be­niš­kie­čių kar­ta už­lei­džia sa­vo vie­tą jau­nes­niems. So­dy­bos neuž­si­bū­na tuš­čios. Jo­se ku­ria­si nau­ja­ku­riai: vil­nie­čiai, pa­ne­vė­žie­čiai. Jus­ta ir Eval­das Va­liu­kai taip pat mies­tą iš­kei­tė į Le­be­niš­kius. Nau­ja­ku­rių šei­ma čia pra­lei­do jau me­tus. Pa­va­sa­rį įvei­sė so­dą, pa­si­so­di­no dar­žą. Re­mon­tuo­ja na­mą. „La­bai darbš­tūs, nuo­šir­dūs, bend­ruo­me­niš­ki žmo­nės. Greit pri­ta­po“, – Va­liu­kais džiau­gia­si, jau­ną šei­mą gi­ria kai­my­nai ir Va­bal­nin­ko se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai.Eval­das...

Esu biržietisDaugiau

Jau 45 me­tai kaip ne­tu­rim Bir­žuo­se gar­sė­ju­sio fo­tog­ra­fo Pet­ro Lo­če­rio. Ta­čiau ir šian­dien dau­ge­lio praei­čiai...

Pats V. Ja­tu­le­vi­čius sa­ko, jog per tiek me­tų žmo­nių ap­si­lan­kė vi­so­kių. Kar­tais už­suk­da­vo ir už­sie­nie­čiai, kaip...

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Mindaugas Murelis aktyvioje veikloje atranda save

Aktualijos
2016 m. liepos 22 d.
Aš­tuo­nio­lik­me­tis Min­dau­gas Mu­re­lis jau nuo ma­žens ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se. Šo­ka, pir­mi­nin­kau­ja Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos (LMS) Bir­žų mies­to sky­riui, sa­va­no­riau­ja ren­gi­niuo­se, o lais­va­lai­kiu gro­ja gi­ta­ra ir do­mi­si po­li­ti­ka. Vai­ki­nas la­bai džiau­gia­si vi­su šiuo dar­bu ir tei­gia, kad tai daug lai­ko iš jo nea­ti­ma, bet pa­klaus­tas apie sa­vo atei­ties pla­nus, tik nu­si­šyp­so ir gūž­te­li pe­čiais.Pra­dė­ki­me nuo LMS, tu esi Bir­žų sky­riaus...

Pagalba ligoniams ir jų artimiesiems

2016 m. liepos 19 d.
Star­ta­vo „In­teg­ra­lios slau­gos ir so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gų plėt­ros Bir­žų ra­jo­ne“ pro­jek­to ant­ra­sis eta­pas. Per ket­ve­rius me­tus – 2016–2020 – bus su­teik­ta pa­gal­ba (so­cia­li­nės glo­bos ir slau­gos) na­muo­se neį­ga­liems as­me­nims, se­ny­vo am­žiaus as­me­nims, su­teik­tos kon­sul­ta­ci­jos šei­mos na­riams, pri­žiū­rin­tiems neį­ga­lius ar­ti­muo­sius.Pir­ma­ja­me pro­jek­to eta­pe da­ly­va­vo be­ne pu­sė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Po tarp­tau­ti­nio au­di­to Bir­žų ra­jo­no so­cia­li­nių pa­slau­gų...

Parodoje – dvarų spindesio liudininkai

Aktualijos
2016 m. liepos 19 d.
„Sė­los“ mu­zie­jaus sa­lė­je eks­po­nuo­ja­ma pa­ro­da „Griau­nan­tis lai­kas: Bir­žų ra­jo­no dva­rai“. Dau­ge­lį dva­rų ga­li­me at­pa­žin­ti tik nuo­lat be­si­kei­čian­čio­se pa­ro­dų sa­lės skaid­rė­se, nes šian­die­nos jie ne­su­lau­kė. Mu­zie­jaus sau­gyk­lo­je res­tau­ra­to­rių lau­kia dva­rų spin­de­sio liu­di­nin­kai: bal­dai, kros­nių kok­liai, pa­veiks­lai, eks­po­na­tai iš dva­ri­nin­kų fun­duo­tų baž­ny­čių ir t. t. Į juos ga­li pa­žvelg­ti pa­ro­dos lan­ky­to­jai.Taip mu­zie­ji­nin­kai pa­ro­do­je pri­sta­to liūd­ną dva­rų ny­ki­mo...

Agluonos upėje veikia fontanai (1)

2016 m. liepos 15 d.
Ra­jo­no val­džia iš­te­sė­jo pa­ža­dą – Ag­luo­nos upė­je, ties dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ku, tre­čia­die­nio va­ka­rą pra­dė­jo veik­ti švie­čian­tys fon­ta­nai.Iš pra­džių fon­ta­nai bu­vo ban­do­mi: nu­sta­ty­tas jų aukš­tis, švie­sos. Ban­dy­mus ste­bė­ję žmo­nės nuo­gąs­ta­vo: kaip rei­kės ne­suš­la­pus pro juos plauk­ti val­ti­mis ar bai­da­rė­mis. Ta­čiau fon­ta­nai bu­vo su­re­gu­liuo­ti taip, kad upei­viai pra­plauk­tų ne­suš­la­pę.
Apie fon­ta­nus ži­nia pa­skli­do žai­biš­kai, to­dėl va­ka­re jais pa­si­gro­žė­ti suė­jo ir su­va­žia­vo ne­ma­žas bū­rys...

Meras pritarė, Administracijos direktorius – uždraudė

Aktualijos
2016 m. liepos 15 d.
Praė­ju­sių me­tų rug­sė­jį ra­jo­no val­džia Kir­ki­lų gy­ven­to­jai Onu­tei Gru­žaus­kie­nei iš­nuo­mo­jo kem­pin­gą. Po tru­pu­tį jį ran­da sve­čiai iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio. Kar­tu su kem­pin­gu bu­vo iš­nuo­mo­ta ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė ša­lia jo. Kem­pin­go sa­vi­nin­kė su­si­rū­pi­no iš­si­nuo­mo­to tur­to bei tu­ris­tų sau­gu­mu ir prie aikš­te­lės įva­žia­vi­mo pa­sta­tė už­tva­rą. Anot O. Gru­žaus­kie­nės, me­ras V. Val­kiū­nas tam pri­ta­rė, ta­čiau už­si­rūs­ti­nu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja už­tva­rą lie­pė nuim­ti.Ra­ši­nį no­rė­tų­si pra­dė­ti nuo...

Libby Myers: apie pasitikėjimo statybas ir meilę Lietuvai

2016 m. liepos 12 d.
Kai pa­klau­siu, ke­lin­tą kar­tą at­vyks­ta į Bir­žus, ame­ri­kie­tė Lib­by Myers stro­piai skai­čiuo­ja. Sus­kai­čiuo­ja. Ši vieš­na­gė – 26-oji. Bir­žie­čiai Lib­by lai­ko sa­va, o ir pa­ti Lib­by pu­sę sa­vo šir­dies ati­da­vu­si bir­žie­čiams. Mo­te­ris čia at­vyks­ta ne poil­siau­ti, o da­ry­ti ge­rų dar­bų. Apie tai, kas ame­ri­kie­tę iš Šiau­rės Ka­ro­li­nos at­ve­dė į Bir­žus, ką ji čia ra­do ir ką pa­lie­ka, kal­ba­mės Pa­gal­bos cent­ro kam­ba­rė­ly­je. Su­si­kal­bė­ti mums pa­de­da šio cent­ro įkū­rė­ja ir sie­la Re­gi­na Ži­do­nie­nė.Ko­kios bu­vo...

Priverstinės kiaulių skerstuvės

Aktualijos
2016 m. liepos 12 d.
Eis­ku­džių kai­me lie­pos pra­džio­je vals­tie­tė sku­biai pa­sker­dė tris sa­vo kiau­lai­tes. Ne­be­ri­zi­ka­vo. Eis­ku­džių kai­me ne­be­li­ko nė vie­nos kiau­lės. Skers­tu­vių prie­žas­tis – lie­pos 1 ir lie­pos 6 die­no­mis kaimo apylinkėse ir ar­ti­miau­sia­me Pa­riš­kių miš­ke nu­sta­ty­ti trys af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jai. Vie­nas ser­gan­tis šer­nas su­me­džio­tas, du ras­ti nu­gai­šę.Bir­žų ra­jo­ne, kaip in­for­muo­ja Bir­žų vals­ty­bi­nė mais­to ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, jau tu­ri­me 5 af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (to­liau...

Į Biržus parviliojo žmona, bitės ir pirtelė

2016 m. liepos 8 d.
Be­ne po­rą mė­ne­sių Tra­di­ci­nių ama­tų cent­ras Kir­ki­luo­se tu­ri va­do­vą – jau­ną, ener­gin­gą, nuo­mo­nės į va­tą ne­vy­nio­jan­tį, po moks­lų tė­viš­kėn su­grį­žu­sį, tra­di­ci­niams lie­tu­viš­kiems ama­tams nu­mir­ti ne­duo­dan­tį Lu­ką Kal­ni­nį. Kas Lu­ką grą­ži­no gim­ti­nėn, ką jis čia vei­kia ir ko­kius pla­nus ku­ria, pa­sa­ko­ja jis pa­ts.Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te bai­gei ki­ne­zi­te­ra­pi­jos stu­di­jas. Ką vei­ki mu­zie­ju­je ir Ama­tų cent­re?Ma­žuo­se mies­te­liuo­se ma­no spe­cia­ly­bė ne­la­bai pa­klau­si...

Dienos populiariausi

Lebeniškių kaimo atžalos

2016 m. liepos 22 d.
lankomiausias