(detali)

Orai Biržuose

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Pietų už centą neruošia

2016 m. rugsėjo 23 d.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ant­ra­die­nį pa­skel­bė pra­ne­ši­mą spau­dai, kad tri­jo­se Jo­na­vos mo­kyk­lo­se mais­to ga­my­ba vie­nam mo­ki­niui įver­tin­ta 1 eu­ro cen­tu. Dėl to­kios ne­pag­rįs­tos kai­nos ir ki­tų pa­žei­di­mų mo­kyk­loms nu­ro­dy­ta nu­trauk­ti su­tar­tis su be­veik už dy­ką mais­tą ruo­šian­čiu „Kre­tin­gos mais­tu“. Do­mė­jo­mės, kas ir kaip Bir­žų ra­jo­ne mai­ti­na moks­lei­vius.Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ant­ra­die­nį pa­skel­bė pra­ne­ši­mą spau­dai „Mai­ti­ni­mo pir­ki­mai Jo­na­vos mo­kyk­lo­se: mais­to ga­my­ba ga­li...

Aplink Lietuvą – dėl vėžiu sergančių vaikų

2016 m. rugsėjo 23 d.
Tau­ra­giš­kis Sau­lius Bag­do­nas rug­sė­jo 10 die­ną pės­čio­mis išė­jo iš Vil­niaus ir rug­sė­jo 20 die­ną at­ke­lia­vo į Bir­žus. Ne vie­na­me lab­da­ros ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs vy­ras pa­brė­žia: jis – ne po­li­ti­kas, ne vers­li­nin­kas. Jo vie­nin­te­lis tiks­las šio žy­gio me­tu su­rink­ti lė­šų, ku­rios pa­dė­tų sveik­ti vė­žiu ser­gan­tiems vai­kams.Sau­lius Bag­do­nas ir au­to­mo­bi­liu jį ly­din­tis bei mais­tą ve­žan­tis bi­čiu­lis Ai­ri­das Šmi­tas yra VšĮ „Ak­ty­vi Tau­ra­gė“ na­riai, nuo­lat ren­gian­tys įvai­rias lab­da­ros...

Esu biržietisDaugiau

Baž­ny­čia Šir­vė­nos eže­ro pa­kran­tė­je fak­tiš­kai per 400 me­tų ne­pa­kei­tė vie­tos. Pir­mo­ji, Kris­tu­po Per­kū­no lai­kų baž­ny­čia...

„Gy­ve­ni­mas ir dar­bai Lie­tu­vai“. To­kia is­to­ri­ko Jo­no Ani­čo kny­gos „Jo­nas ir Mar­ty­nas Yčai“ paant­raš­tė...

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti

Patriotizmo pamoka iš Lenkijos Prezidento lūpų

Aktualijos
2016 m. rugsėjo 20 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Bir­žuo­se lan­kė­si ka­den­ci­ją bai­gęs Len­ki­jos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Bro­nis­la­vas Ko­mo­rovs­kis su sū­nu­mi Piot­ru Ko­mo­rovs­kiu. Pre­zi­den­tas į Bir­žus už­su­ko pa­dė­ko­ti bir­žie­čiams už tai, kad jie sten­gia­si iš­sau­go­ti Ko­mo­rovs­kių gi­mi­nės pa­li­ki­mą – mū­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je Ko­mo­rovs­kiai tu­rė­jo pen­kis dva­rus. Pre­zi­den­tas pa­pa­sa­ko­jo sa­vo vai­kys­tės is­to­ri­ją, ku­ri kiek­vie­nam iš mū­sų tu­rė­tų tap­ti pa­trio­tiz­mo ir mei­lės tė­vy­nei pa­vyz­džiu.Nors...

Pasvaliečių kaimo žmonės skundžiasi, seniūnas ginasi

Aktualijos
2016 m. rugsėjo 20 d.
Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je „Bir­žie­čių žo­dis“ su­lau­kė sig­na­lo iš Pas­va­lie­čių kai­mo: Pa­če­riaukš­tės se­niū­nas Au­ri­mas Fran­kas ne­si­rū­pi­na ke­lio Pasvaliečiai–Kirdonys grei­de­ria­vi­mu. Ir ap­skri­tai yra žmo­nių Pas­va­lie­čiuo­se, ku­rie ne­ži­no, kaip se­niū­nas at­ro­do. Se­niū­nas Au­ri­mas Fran­kas paaiš­ki­no, ko­dėl grei­de­ris re­tas sve­čias kai ku­riuo­se ke­liuo­se ir pa­siū­lė, užuo­t de­ja­vus, pa­tiems ap­si­šluo­ti sa­vo kie­mus.Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Pas­va­lie­čių kai­mo gy­ven­to­jas skun­dė­si, jog...

Nauji darbuotojai į Savivaldybę nesiveržia

Aktualijos
2016 m. rugsėjo 16 d.
Prieš po­rą die­nų įvy­ko kon­kur­sas į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas. Ja­me, kaip ir dau­ge­ly­je ki­tų kon­kur­sų, te­ko rink­tis iš vie­no kan­di­da­to. Užim­ti pa­rei­gų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ne­sku­ba bir­žie­čiai – net ke­li dar­buo­to­jai į dar­bą va­ži­nė­ja iš ki­tų mies­tų. Ko­dėl, kaip ma­no­ma, šil­tos val­di­nin­kų vie­tos ne­vi­lio­ja?Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je įsi­bė­gė­jo per­tvar­ka. Vie­ni sky­riai bu­vo su­jung­ti, ki­ti – įkur­ti ar per­var­din­ti. Sa­vi­val­dy­bės...

Suostiečiai susikūrė išskirtinę biblioteką (1)

Esu biržietis
2016 m. rugsėjo 13 d.
Suos­tie­čiai 12 me­tų ku­ria bend­ruo­me­nės bib­lio­te­ką. Kny­gas kei­čia sa­va­no­rė bib­lio­te­ki­nin­kė. Fon­duo­se – pa­čios nau­jau­sios kny­gos. Suos­tie­čių bib­lio­te­kos kny­gų len­ty­nas pil­do Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė, A. Ma­mon­to­vo ir R. Kar­baus­kio pa­ra­mos fon­das „Švies­ki­me vai­kus“, lei­dyk­los, bir­žie­čiai, kraš­tie­čiai, vie­ti­niai kai­mo gy­ven­to­jai. Suos­to bib­lio­te­ko­je ir Bir­žų kraš­to ra­šy­to­jo Pet­ro Sko­džiaus as­me­ni­nės bib­lio­te­kos kny­gos. Ke­lias­de­šimt jų su tų...

Plečiama Valantiškio kapinių teritorija

Aktualijos
2016 m. rugsėjo 9 d.
Va­lan­tiš­kio ka­pi­nė­se vyks­ta dar­bai – įren­gia­mas plo­tas nau­joms ka­pa­vie­tėms. Mies­to se­niū­nas Vy­tas Ja­rec­kas sa­kė, jog da­bar­ti­nia­me ka­pi­nių plo­te li­ko tik sep­ty­nios vie­tos šei­mos ka­pa­vie­tėms įreng­ti, ka­pa­vie­tės užė­mė ir vi­sas ža­lią­sias zo­nas.Ka­pi­nėms pra­plės­ti pa­reng­tas pro­jek­tas, ta­čiau šiuo me­tu jis ati­duo­tas eks­per­tams įver­tin­ti. Pro­jek­tą įver­ti­nus, bus ieš­ko­ma pi­ni­gų ka­pi­nėms įreng­ti. Ta­čiau kol šie dar­bai bus at­lik­ti, žmo­nės ne­be­tu­rės kur lai­do­ti sa­vo ar­ti­mų­jų. Se­niū­nas Vy­tas...

Dienos populiariausi

Valdžios žmonėms patinka ką nors uždrausti, ko nors neleisti?

2016 m. rugsėjo 23 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas